Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag
MEUR1–9/20191–9/20187–9/20197–9/20182018
Omsättning3 4863 6421 1181 3305 174
Övriga intäkter4227101180
Kostnader-3 182-3 250-1 053-1 173-4 595
Avskrivningar och nedskrivningar-141-92-58-31-130
Resultatandel i intresse- och samföretag-710-6313
Rörelseresultat19833711141543
Finansiella intäkter och kostnader-36-29-11-11-40
Resultat före skatter162308130502
Inkomstskatter-45-75-5-29-116
Rapporteringsperiodens resultat116233-5101386
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare116233-5101386
Innehav utan bestämmande inflytande1
116233-5101386
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro0,200,39-0,010,170,65

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?