Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Handelsspänningarna, den geopolitiska osäkerheten och den förväntade avmattningen i den globala ekonomin påverkar investeringsbesluten inom sjöfart, särskilt inom bulk- och containerfartygssektorerna. Den långsamma ekonomiska tillväxten är också en risk när det gäller efterfrågeutvecklingen på servicemarknaden, men den kapitalintensiva marknaden för nybyggen är känsligare för förändringar i konjunkturutsikterna. Förändringarna i den finansiella miljön har resulterat i utmaningar för vissa små och medelstora ägare när det gäller att säkra finansieringen. Det fortsatta överutbudet i marknaden har ökat prispressen. Klimatförändringen kräver ytterligare åtgärder för att minska utsläppen inom shipping. Hur regelverken kommer att utvecklas är dock fortfarande en källa till osäkerhet och kan sakta ner takten för nybyggen. 

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet att vara de primära riskerna för hur efterfrågan utvecklas. Geopolitiska spänningar och eventuella handelshinder i kombination med stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Pristrycket ökar på grund av den fortsatt hårda konkurrensen.

En effektiv hantering av cyberrisker blir allt viktigare, eftersom cybersäkerhet har blivit en kritisk faktor i många säkerhetssystem inom shipping. Hantering av cyberrisker är viktigt även med tanke på energihanteringssystem när användningen av förnybar energi ökar. Wärtsilä betonar ett holistiskt tillvägagångssätt i hanteringen av cyberrisker och fysiska säkerhetsrisker i sin interna verksamhet och sina relationer med kunderna. Inom sina operativa och administrativa aktiviteter har företagets cyberteam fortsatt närma sig compliance med protokollen IEC62443 och ISO 27000. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, upptäckt, säker utveckling av mjukvara, utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?