Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapporteringssegmentet Wärtsilä Energy-affärsområdet

Wärtsilä Energy leder omvandlingen mot en framtid baserad på 100% förnybar energi. Vi hjälper våra kunder ta tillvara potentialen av energiövergången genom att optimera deras energisystem och framtidssäkra deras installationer. Vårt sortiment omfattar flexibla kraftverkslösningar, energihanteringssystem, energilagring samt livscykeltjänster som möjliggör ökad effektivitet och garanterad prestanda.

  • Det långsamma beslutsfattandet belastade beställningarna av utrustning under hela året
  • En rekordhög orderingång för långfristiga avtal visar vikten av tillförlitliga installationer
  • Rörelseresultatet påverkades av kostnadsöverskridningar för vissa leveranser av utrustning
Nyckeltal
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Förändring 1-12/2019 1-12/2018 Förändring
Orderingång 604 843 -28% 1 810 2 362 -23%
varav service 279 254 10% 961 851 13%
Orderstock i slutet av perioden 2 079 2 515 -17%
Omsättning 664 701 -5% 1 840 2 359 -22%
varav service 256 270 -5% 863 842 2%
Orderingång i förhållande till omsättning 0,91 1,20 0,98 1,00
Rörelseresultat 64 35 86% 125 194 -35%
% av omsättningen 9,7 4,9 6,8 8,2
Jämförbart rörelseresultat 83 35 135% 152 197 -23%
% av omsättningen 12,5 5,0 8,3 8,4
Personal i slutet av perioden 5 335 5 712 -7%
Orderingång Wärtsilä Energy
MW 10-12/2019 10-12/2018 Förändring 1-12/2019 1-12/2018 Förändring
Gas 520 813 -36% 1 413 1 941 -27%
Olja 42 178 -76% 124 877 -86%
Övriga* 229 6 3722% 443 93 377%
Orderingång totalt 791 998 -21% 1 980 2 911 -32%
* Inkluderar energilagringslösningar, biobränslekraftverk och solinstallationer

Operativ miljö

Aktiviteten på marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas var mycket lägre än året innan. Energipolitiken ställer upp ambitiösa mål för utfasning av fossila bränslen, och energibolagen fortsätter att uppdatera sina investeringsstrategier i enlighet med detta. I kombination med den makroekonomiska osäkerheten har detta bromsat upp beslutsfattandet globalt. Det låga antalet nya kraftverksprojekt leder till en tuff konkurrensmiljö. I motsats till utmaningarna inom utrustning var efterfrågan på service solid, eftersom kunderna fortsatte att se fördelarna med att förbättra installationers tillförlitlighet med hjälp av långfristiga serviceavtal.

Wärtsiläs marknadsandel inom marknadssegmentet på upp till 500 MW ökade till 17% (14), medan globala order på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen minskade med 44% till 11,6 GW under den tolvmånadersperiod som slutade i september 2019 (15,1 GW i slutet av juni). De globala beställningarna omfattar order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW. Uppgifterna samlas in från McCoy Power Report.

Finansiell utveckling

Wärtsilä Energys orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 604 miljoner euro (843), en minskning med 28% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången i förhållande till omsättningen var 0,91 (1,20). Orderingången för service ökade med 10% till 279 miljoner euro (254), medan orderingången för utrustning minskade med 45% till 325 miljoner euro (589). De mottagna beställningarna på utrustning inkluderade den första Modular Block-lösningen på 40 MW i Mali. Wärtsilä fick också flera beställningar på energilagrings- och optimeringslösningar under kvartalet, till exempel energilagringsprojektet i Sydostasien med en total kapacitet på 100 MW/100 MWh. Serviceorder inkluderade ett gaskonverteringsprojekt i Dominikanska republiken samt ett automationsuppgraderingsprojekt med en femårig förlängning av ett befintligt underhållsavtal i Ungern. Wärtsilä undertecknade också sitt största långfristiga drifts- och underhållsavtal med Energia del Pacifico för ett kraftverk som byggs i El Salvador, vars orderingång kommer att redovisas när anläggningen är i drift

Omsättningen för fjärde kvartalet minskade med 5% till 664 miljoner euro (701) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service minskade med 5% till 256 miljoner euro (270), medan omsättningen för utrustning minskade med 5% till 408 miljoner euro (431). Det jämförbara rörelseresultatet för kvartalet var 83 miljoner euro (35), dvs. 12,5% av omsättningen (5,0). Under fjärde kvartalet har kostnadsöverskridningar på 34 miljoner euro redovisats för vissa projekt inom utrustning.

Orderingången under januari-december uppgick till 1.810 miljoner euro (2.362), en minskning med 23% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången i förhållande till omsättningen var 0,98 (1,00). Orderingången för service ökade med 13% till 961 miljoner euro (851), främst tack vare den rekordhöga orderingången för långfristiga serviceavtal, som ökade med 50% jämfört med föregående år. Orderingången för utrustning minskade med 44% till 849 miljoner euro (1.511). Orderstocken i slutet av december minskade med 17% och uppgick till 2.079 miljoner euro (2.515). Efterfrågan på ny utrustning och service var störst i Asien samt Nord- och Sydamerika. Orderingången för ny utrustning under året omfattade ett 132 MW flerbränslekraftverk till Bahamas för att stabilisera elnätet och ett 200 MW flerbränslekraftverk till Kambodja för att stabilisera elnätet och möjliggöra en ökande nivå av förnybar energiintegration i systemet. Undertecknade kontrakt omfattade Bangladeshs största serviceavtal någonsin för att bibehålla Summits 464 MW kraftverk och ett 5-årigt drifts- och underhållsavtal om ett nyinstallerat 145 MW kraftverk i Myanmar.

Omsättningen för januari-december minskade med 22% till 1.840 miljoner euro (2.359) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 2% till 863 miljoner euro (842), medan omsättningen för utrustning minskade med 36% till 977 miljoner euro (1.517). Det jämförbara rörelseresultatet under samma period var 152 miljoner euro (197), dvs. 8,3% av omsättningen (8,4). I det jämförbara rörelseresultatet ingår utgifter på 101 miljoner euro för överskridningar av kostnader för vissa utrustningsprojekt. I jämförelsesiffran ingår en provision på ca 70 miljoner euro för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar för två reservkraftsprojekt för kärnkraftverk.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?