Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapporteringssegmentet Wärtsilä Marine-affärsområdet

Wärtsiläs mission går ut på att skapa ett smart marinekosystem – ett system där marinindustrin endast använder de renaste tillgängliga bränslena. Ett system där kraftförsörjningen ombord optimeras och rutterna precisionsplaneras för att undvika navigationsrisker, trafikstockningar och oväntade väntetider. Tack vare vår kompetens, integrerade produktportfölj och kompletta livscykellösningar – som stöds av det mest omfattande servicenätet på marknaden – är vi fast beslutna att vara den främsta aktören inom hållbar sjöfart.

  • Orderingången utvecklades tillfredsställande i en utmanande marknadsmiljö. Nedgången i orderingången berodde på den avtagande efterfrågan på skrubbersystem
  • Serviceaktiviteten var sund under hela året
  • Kostnadsöverskridningarna för leveranserna av gasbaserade projekt belastade rörelseresultatet, medan lönsamheten också påverkades av en högre proportionell andel av utrustningsleveranser
Nyckeltal
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Förändring 1-12/2019 1-12/2018 Förändring
Orderingång 951 1 031 -8% 3 517 3 945 -11%
varav service 443 447 -1% 1 715 1 747 -2%
Orderstock i slutet av perioden 3 799 3 651 4%
Omsättning 1 020 831 23% 3 330 2 815 18%
varav service 484 461 5% 1 639 1 577 4%
Orderingång i förhållande till omsättning 0,93 1,24 1,06 1,40
Rörelseresultat 99 171 -42% 237 349 -32%
% av omsättningen 9,7 20,6 7,1 12,4
Jämförbart rörelseresultat 119 190 -37% 305 380 -20%
% av omsättningen 11,7 22,9 9,1 13,5
Personal i slutet av perioden 13 460 13 582 -1%

Operativ miljö

Under 2019 registrerades 1.153 kontrakt på nybyggen (1.237 år 2018 exklusive sena kontrakt). Den ekonomiska osäkerheten, handelsspänningarna och de regleringsmässiga övervägandena resulterade i en dämpad beställningsaktivitet särskilt på handelsfartygsmarknaden. Under året konsoliderades många skeppsvarv, i syfte att förbättra konkurrenskraft och hantera den rådande överkapaciteten bättre.

Aktiviteten var fortsatt solid inom gastankfartygssegmentet tack vare den ökade efterfrågan på flytande naturgas (LNG), gasens ökande roll i den globala energimixen och de stabila spotpriserna. Inom kryssningsfartygssegmentet gynnade beställningsaktiviteten små och medelstora fartyg till följd av det växande intresset för lyx- och expeditionskryssningar samt kapacitetsbegränsningar när det gäller större fartyg. Investeringarna i passagerarfärjesegmentet berodde fortfarande främst på ersättningar av äldre fartyg, medan utbudet och efterfrågan på marknaden för passagerarfärjor var i balans. Inom offshoresektorn belastades intresset för fartygsbeställningar av reaktiveringen och uppgraderingen av upplagda fartyg liksom av den långsamma ökningen i utnyttjandegraden för fartyg och fraktpriserna.

Miljöfrågor och relaterade regelverk driver på arbetet för att minimera sjöfartsindustrins miljöavtryck. Detta resulterar i ett växande intresse för LNG som bränsle och i hybridbatteripaket i alla fartygssegment. Även om bränsleprisskillnaderna stöder investeringar i skrubberteknik, har osäkerheten kring den framtida utvecklingen och tillgången till bränsle fördröjt beslutsfattandet bland kunderna.

Efterfrågan på marinservice var solid. Utvecklingen var mest positiv inom handelsfartyg samt kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Inom kryssningsfartyg gynnade aktiviteten service av automations- och navigationslösningar. Inom handelsfartyg ökade efterfrågan särskilt i gastankfartygssegmentet till följd av en fortsatt tillväxt i LNG-handeln, och större underhåll av många LNG-tankfartyg börjar bli aktuellt. De ekonomiska och handelsrelaterade osäkerhetsfaktorerna resulterade i långsammare serviceaktivitet inom containerfartyg. Aktiviteten förbättrades från en låg nivå inom offshorestödfartyg tack vare reaktiveringen av flottan och en ökande nyttjandegrad för fartygen.

Finansiell utveckling

Wärtsiläs Marines orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 951 miljoner euro (1.031), en minskning med 8% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången i förhållande till omsättningen var 0,93 (1,24). Orderingången för service var stabil och uppgick till 443 miljoner euro (447), medan orderingången för utrustning minskade med 13% till 508 miljoner euro (584). Efterfrågan var störst inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor, som stod för 53% respektive 28% av orderingången för utrustning och service. Orderingången inom detta segment inkluderade en stor order att leverera omfattande lösningar till flera kryssningsfartyg. Aktiviteten var sund även inom handelsfartygssegmentet, där Wärtsilä fick en strategiskt viktig order på sin lösning för optimerad drift av fartygsflottor till Anglo-Easterns globala flotta med mer än 600 fartyg.

Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 23% till 1,020 miljoner euro (831) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 5% till 484 miljoner euro (461), medan omsättningen för utrustning ökade med 45% till 536 miljoner euro (370). Det jämförbara rörelseresultatet för kvartalet var 119 miljoner euro (190), dvs. 11,7% av omsättningen (22,9). I det jämförbara rörelseresultatet ingår utgifter på 34 miljoner euro för kostnadsöverskridningar för vissa projektleveranser av gaslösningar, medan jämförelsesiffran höjdes av en realisationsvinst på 27 miljoner euro från avyttringen av pumpverksamheten. Lönsamheten påverkades också av en högre proportionell andel av utrustningsleveranser i omsättningsmixen för fjärde kvartalet 2019.

Orderingången under januari-december uppgick till 3.517 miljoner euro (3.945), en minskning med 11% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,06 (1,40). Orderingången för service minskade med 2% till 1.715 miljoner euro (1.747), medan orderingången för utrustning minskade med 18% till 1.802 miljoner euro (2.198). I slutet av december var orderstocken 3.799 miljoner euro (3.651), vilket var 4% högre än året innan. Efterfrågan var störst i handelsfartygssegmentet, som, inklusive både konventionella handelsfartyg och gastankfartyg, stod för 40% och 35% av orderingången för utrustning respektive service. I segmentet gastankfartyg fick Wärtsilä flera beställningar på gasbaserade lösningar, kraftförsörjningslösningar och serviceavtal under året. Aktiviteten var stark även inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor, där Wärtsilä, förutom flera utrustningsbeställningar för kryssningsfartyg, tilldelades ett avtal om att leverera ett integrerat paket av produkter, system och lösningar till Wasalines nya, effektiva och miljömässigt hållbara RoPax-färja.

Omsättningen för januari-december ökade med 18% till 3.330 miljoner euro (2.815) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 4% till 1.639 miljoner euro (1.577), medan omsättningen för utrustning ökade med 37% till 1.691 miljoner euro (1.238) främst tack vare en avsevärd ökning i skrubberleveranserna. Det jämförbara rörelseresultatet under samma period var 305 miljoner euro (380), dvs. 9,1% av omsättningen (13,5). Nedgången beror främst på kostnadsöverskridningar på 51 miljoner euro relaterade till vissa projektleveranser av gaslösningar och en lägre andel av resultatet från samföretag. Lönsamheten påverkades också av en högre proportionell andel av utrustningsleveranser i omsättningsmixen.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?