Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp

Bokslutskommuniké 2019

“År 2019 kännetecknades av en svår efterfrågemiljö och ett svagt ekonomiskt resultat. Vi är fortsatt försiktiga med de kortsiktiga efterfrågeutsikterna, men på längre sikt ser vi möjligheter relaterade till övergången till koldioxidsnåla energikällor på våra båda slutmarknader."

Jaakko Eskola, koncernchef

Bokslutskommuniké 2019 PDF

2019 – ett år präglat av svåra marknadsförhållanden och projektrelaterade utmaningar

"År 2019 kännetecknades av en svår efterfrågemiljö och ett svagt ekonomiskt resultat. Även om ökningen i både leveranserna av marinutrustning och servicevolymerna resulterade i en stabil omsättning för koncernen, var vårt rörelseresultat långt under föregående år. Under andra halvåret försvagades resultatet av kostnadsöverskridningar för några komplexa marin- och energiprojekt till följd av felaktiga antaganden i kostnadsestimat, otillräcklig riskidentifiering och leverantörsrelaterade utmaningar. Nedgången i energileveranserna och effekterna av industrifackets tredagarsstrejk i Finland i december belastade vårt rörelseresultat ytterligare.

Orderingången för både marin- och energirelaterad utrustning ökade under fjärde kvartalet, men detta räckte inte för att höja ordernivån till föregående års nivå. På marinmarknaden nådde fartygsbeställningarna inte upp till de inledande prognoserna, vilket till stor del berodde på oron för konsekvenserna av den geopolitiska utvecklingen för sjötransporterna. Dessutom minskade efterfrågan på skrubbrar från en exceptionellt hög nivå föregående år till följd av osäkerheten i fråga om priset på och tillgången till bunkerbränslen. I detta sammanhang kan vi glädja oss åt orderingången för utrustning inom Marine-affärsverksamheten som stöddes av den fortsatta aktiviteten inom specialfartyg, såsom kryssnings- och gastankfartyg. Inom energisektorn minskade efterfrågan på nya kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen kraftigt under året, eftersom den makroekonomiska osäkerheten och den pågående energiomställningen sköt upp investeringsbeslut. Medan orderingången inom Energy Business var mycket mindre än året innan, utvecklades orderingången för energirelaterad service väl tack vare en rekordhög orderingång för långsiktiga serviceavtal.

Affärsmiljön väntas förbli en utmaning under det kommande året. Därför är vi fortsatt försiktiga med efterfrågeutsikterna. Vi kommer att fokusera på att förbättra den operativa effektiviteten och optimera vår portfölj i syfte att mildra den kortsiktiga motvinden när det gäller prissättningen och mixen så långt som möjligt. Leveranserna av de projekt som berörs av kostnadsöverskridningar kommer också att belasta vårt resultat. Jag är dock övertygad om att de åtgärder som vi har vidtagit för att skärpa riskanalysen och de tekniska bedömningarna samt för att stärka vår projektledningsorganisation kommer att förhindra liknande problem i framtiden.

Framöver kommer energiproduktionen och sjötransporterna i hög grad att påverkas av kraven på ett mindre miljöavtryck. Med sitt breda utbud av flexibel teknik och stark intern kunskap har Wärtsilä de lösningar som behövs för att möjliggöra en övergång till koldioxidsnåla energikällor på våra båda slutmarknader. Dessutom kommer vi att fortsätta att stärka livscykelpartnerskapen med våra kunder för att stödja utvecklingen mot vårt långsiktiga mål som går ut på lönsam tillväxt."
Signature

Jaakko Eskola

koncernchef

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:
 • Dämpad inom Wärtsilä Marine Business. De fåtaliga fartygsbeställningarna förväntas påverka antalet order på utrustning.
 • Dämpad inom Wärtsilä Energy Business. Även om en viss återhämtning förväntas i orderingången för utrustning, är marknadsvillkoren fortfarande en utmaning.
För närvarande uppgår Wärtsiläs orderbok för 2020 till 3.571 miljoner euro (3.696). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning.

Centralt

Centralt under fjärde kvartalet 2019

 • Orderingången minskade med 17% till 1.555 miljoner euro (1.874) 
 • Omsättningen ökade med 10% till 1.684 miljoner euro (1.532) 
 • Orderingången i förhållande till omsättningen var 0,92 (1,22) 
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 202 miljoner euro (226), dvs. 12,0% av omsättningen (14,7)  
 • Resultatet per aktie minskade till 0,17 euro (0,25) 
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 295 miljoner euro (349) 

Centralt under rapportperioden januari-december 2019

 • Orderingången minskade med 16% till 5.327 miljoner euro (6.307) 
 • Orderstocken minskade med 5% och uppgick till 5.878 miljoner euro (6.166) i slutet av perioden 
 • Omsättningen var stabil och uppgick till 5.170 miljoner euro (5.174) 
 • Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,03 (1,22) 
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 457 miljoner euro (577), dvs. 8,8% av omsättningen (11,2) 
 • Resultatet per aktie minskade till 0,37 euro (0,65) 
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 232 miljoner euro (470) 
 • Dividendförslag 0,48 euro per aktie (0,48) 

I det jämförbara rörelseresultatet ingår utgifter för projektrelaterade kostnadsöverskridningar inom affärsområdena Marine och Energy som uppgick till 68 miljoner euro under fjärde kvartalet och 152 miljoner euro för hela 2019. 

Nyckeltal
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Förändring 1-12/2019 1-12/2018 Förändring
Orderingång 1 555 1 874 -17% 5 327 6 307 -16%
varav service 722 700 3% 2 676 2 598 3%
Orderstock i slutet av perioden 5 878 6 166 -5%
Omsättning 1 684 1 532 10% 5 170 5 174 -0%
varav service 740 731 1% 2 502 2 419 3%
Orderingång i förhållande till omsättning 0,92 1,22 1,03 1,22
Rörelseresultat 164 206 -20% 362 543 -33%
% av omsättningen 9,7 13,4 7,0 10,5
Jämförbart rörelseresultat1 202 226 -10% 457 577 -21%
% av omsättningen 12,0 14,7 8,8 11,2
Jämförbart justerat EBITA2 213 237 -10% 498 621 -20%
% av omsättningen 12,6 15,4 9,6 12,0
Resultat före skatter 153 194 -21% 315 502 -37%
Resultat/aktie, EUR 0,17 0,25 0,37 0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten 295 349 232 470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden3 726 333
Bruttoinvesteringar 122 306
Nettoskuldsättningsgrad3 0,30 0,14
Soliditet, % 40,8 44,4
Personal i slutet av perioden 18 795 19 294 -3%
1Jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet 2019 omfattade kostnader på 39 miljoner euro (20). Jämförelsestörande poster i januari-december uppgick till 95 miljoner euro (35).
2Jämförbart justerat EBITA visas exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
3Ökningen i räntebärande lån beror till en viss del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Wärtsiläs finansiella rapportering har ändrats för att återspegla dess nya organisationsstruktur, som infördes i början av 2019. De två affärsområdena Wärtsilä Marine Business och Wärtsilä Energy Business utgör de rapporterade segmenten. Wärtsilä redovisar även den servicerelaterade orderingången och nettoomsättningen för de två segmenten. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla dessa förändringar. Inom Wärtsilä Marine Business har orderingången och nettoomsättningen för eftermontering av skrubbrar överförts från service till ny utrustning. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa prestationssiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa prestationssiffror presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal i denna rapport.

Anteckningen

Skapa en anteckning?