Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Jaakko Eskola, koncernchef

"År 2019 kännetecknades av en svår efterfrågemiljö och ett svagt ekonomiskt resultat. Även om ökningen i både leveranserna av marinutrustning och servicevolymerna resulterade i en stabil omsättning för koncernen, var vårt rörelseresultat långt under föregående år. Under andra halvåret försvagades resultatet av kostnadsöverskridningar för några komplexa marin- och energiprojekt till följd av felaktiga antaganden i kostnadsestimat, otillräcklig riskidentifiering och leverantörsrelaterade utmaningar. Nedgången i energileveranserna och effekterna av industrifackets tredagarsstrejk i Finland i december belastade vårt rörelseresultat ytterligare.

Orderingången för både marin- och energirelaterad utrustning ökade under fjärde kvartalet, men detta räckte inte för att höja ordernivån till föregående års nivå. På marinmarknaden nådde fartygsbeställningarna inte upp till de inledande prognoserna, vilket till stor del berodde på oron för konsekvenserna av den geopolitiska utvecklingen för sjötransporterna. Dessutom minskade efterfrågan på skrubbrar från en exceptionellt hög nivå föregående år till följd av osäkerheten i fråga om priset på och tillgången till bunkerbränslen. I detta sammanhang kan vi glädja oss åt orderingången för utrustning inom Marine-affärsverksamheten som stöddes av den fortsatta aktiviteten inom specialfartyg, såsom kryssnings- och gastankfartyg. Inom energisektorn minskade efterfrågan på nya kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen kraftigt under året, eftersom den makroekonomiska osäkerheten och den pågående energiomställningen sköt upp investeringsbeslut. Medan orderingången för utrustning inom Energy-affärsverksamheten var mycket mindre än året innan, utvecklades orderingången för energirelaterad service väl tack vare en rekordhög orderingång för långsiktiga serviceavtal.

Affärsmiljön väntas förbli en utmaning under det kommande året. Därför är vi fortsatt försiktiga med efterfrågeutsikterna. Vi kommer att fokusera på att förbättra den operativa effektiviteten och optimera vår portfölj i syfte att mildra den kortsiktiga motvinden när det gäller prissättningen och mixen så långt som möjligt. Leveranserna av de projekt som berörs av kostnadsöverskridningar kommer också att belasta vårt resultat. Jag är dock övertygad om att de åtgärder som vi har vidtagit för att skärpa riskanalysen och de tekniska bedömningarna samt för att stärka vår projektledningsorganisation kommer att förhindra liknande problem i framtiden.

Framöver kommer energiproduktionen och sjötransporterna i hög grad att påverkas av kraven på ett mindre miljöavtryck. Med sitt breda utbud av flexibel teknik och stark intern kunskap har Wärtsilä de lösningar som behövs för att möjliggöra en övergång till koldioxidsnåla energikällor på våra båda slutmarknader. Dessutom kommer vi att fortsätta att stärka livscykelpartnerskapen med våra kunder för att stödja utvecklingen mot vårt långsiktiga mål som går ut på lönsam tillväxt."

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?