Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Förändring 1-12/2019 1-12/2018 Förändring
Orderingång 1 555 1 874 -17% 5 327 6 307 -16%
varav service 722 700 3% 2 676 2 598 3%
Orderstock i slutet av perioden 5 878 6 166 -5%
Omsättning 1 684 1 532 10% 5 170 5 174 -0%
varav service 740 731 1% 2 502 2 419 3%
Orderingång i förhållande till omsättning 0,92 1,22 1,03 1,22
Rörelseresultat 164 206 -20% 362 543 -33%
% av omsättningen 9,7 13,4 7,0 10,5
Jämförbart rörelseresultat1 202 226 -10% 457 577 -21%
% av omsättningen 12,0 14,7 8,8 11,2
Jämförbart justerat EBITA2 213 237 -10% 498 621 -20%
% av omsättningen 12,6 15,4 9,6 12,0
Resultat före skatter 153 194 -21% 315 502 -37%
Resultat/aktie, EUR 0,17 0,25 0,37 0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten 295 349 232 470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden3 726 333
Bruttoinvesteringar 122 306
Nettoskuldsättningsgrad3 0,30 0,14
Soliditet, % 40,8 44,4
Personal i slutet av perioden 18 795 19 294 -3%
1Jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet 2019 omfattade kostnader på 39 miljoner euro (20). Jämförelsestörande poster i januari-december uppgick till 95 miljoner euro (35).
2Jämförbart justerat EBITA visas exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
3Ökningen i räntebärande lån beror till en viss del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Under första kvartalet 2019 ändrades Wärtsiläs finansiella rapportering på grund av bolagets nya organisationsstruktur. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla denna förändring. De två affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy utgör de rapporterade segmenten. Wärtsilä kommer dessutom att redovisa den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de två segmenten. Inom Wärtsilä Marine -affärsområdet har orderingången och omsättningen för eftermontering av skrubbrar överförts från service till ny utrustning. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa resultatsiffror presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal i slutet av denna rapport.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?