Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 295 miljoner euro (349). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–december uppgick till 232 miljoner euro (470). Kassaflödet försvagades av nedgången i rörelseresultatet och ökningen i rörelsekapital. Det sistnämnda berodde på ökade varulager främst till följd av kommande skrubberleveranser. Rörelsekapitalet uppgick till 732 miljoner euro (581) i slutet av rapportperioden, en minskning med 138 miljoner euro från slutet av september. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 452 miljoner euro (584). I slutet av september uppgick förskottsbetalningarna till 609 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 369 miljoner euro (487) och de icke utnyttjade krediterna till 640 miljoner euro (640).

Wärtsiläs räntebärande lån var 1.096 miljoner euro (823) i slutet av december. Ökningen i räntebärande lån beror främst på att leasingskulder på 188 miljoner euro redovisas i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 99 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 997 miljoner euro. De räntebärande lånen, netto, ökade till 726 miljoner euro (333) på grund av det svaga kassaflödet och implementeringen av IFRS 16-standarden. Nettoskuldsättningsgraden var 0,30 (0,14) och soliditeten 40,8% (44,4). Exklusive leasingskulder uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,22.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?