Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omsättning och rörelseresultat

Wärtsiläs omsättning för fjärde kvartalet ökade med 10% till 1.684 miljoner euro (1.532) jämfört med motsvarande period året innan, främst till följd av ökade leveranser av marinutrustning. Wärtsilä Marine stod för 61% av omsättningen och Wärtsilä Energy för 39%. Den servicerelaterade omsättningen var stabil och uppgick till 740 miljoner euro (731). Med beaktande av valutakursförändringarna var den servicerelaterade omsättningen stabil.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 164 miljoner euro (206), dvs. 9,7% av omsättningen (13,4). Det jämförbara rörelseresultatet var 202 miljoner euro (226), dvs. 12,0% av omsättningen (14,7). De jämförelsestörande posterna uppgick till 39 miljoner euro (20). Dessa bestod främst av omstruktureringskostnader samt tilläggskostnader i samband med nedläggningen av samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company (WHEC) i Sydkorea. Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till 119 miljoner euro (190) eller 11,7% av omsättningen (22,9), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy uppgick till 83 miljoner euro (35) eller 12,5% av omsättningen (5,0). Jämförbart justerat EBITA var 213 miljoner euro (237), dvs. 12,6% av omsättningen (15,4). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 10 miljoner euro (11). I resultatsiffrorna för fjärde kvartalet ingår utgifter för kostnadsöverskridningar på 68 miljoner euro relaterade till vissa stora och komplexa projektleveranser inom affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy, varav 34 miljoner redovisas för Wärtsilä Marine och 34 miljoner euro för Wärtsilä Energy.

Wärtsiläs omsättning för januari-december var stabil jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 5.170 miljoner euro (5.174). De ökade leveranserna av marinutrustning och tillväxten i servicevolymen kompenserade för nedgången i leveranserna av energiutrustning. Wärtsilä Marine stod för 64% av omsättningen och Wärtsilä Energy för 36%. Den servicerelaterade omsättningen ökade med 3% till 2.502 miljoner euro (2.419). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade den servicerelaterade omsättningen med 2%. Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Rörelseresultatet för januari-december var 362 miljoner euro (543), dvs. 7,0% av omsättningen (10,5). Det jämförbara rörelseresultatet var 457 miljoner euro (577), dvs. 8,8% av omsättningen (11,2). De jämförelsestörande posterna inkluderade kostnader på 95 miljoner euro (35) relaterade till omstruktureringsprogram samt tilläggskostnader i samband med nedläggningen av samföretaget WHEC. Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till 305 miljoner euro (380) eller 9,1% av omsättningen (13,5), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy uppgick till 152 miljoner euro (197) eller 8,3% av omsättningen (8,4). Jämförbart justerat EBITA var 498 miljoner euro (621), dvs. 9,6% av omsättningen (12,0). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 41 miljoner euro (43). Resultatsiffrorna omfattar utgifter på 152 miljoner euro för överskridningar av kostnader för vissa stora och komplexa projektleveranser inom affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy. Av det totala beloppet redovisades 51 miljoner euro för Wärtsilä Marine och 101 miljoner euro för Wärtsilä Energy.

De finansiella posterna för rapportperioden januari–december var -47 miljoner euro (-40). Nettoräntorna var -12 miljoner euro (-7). Vinsten före skatter var 315 miljoner euro (502). Skatterna uppgick till 97 miljoner euro (116), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 30,7% (23,1). Skatteutgifter från tidigare finansiella perioder belastade den effektiva skattesatsen. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 218 miljoner euro (386). Resultatet per aktie var 0,37 euro (0,65) och det egna kapitalet per aktie 4,05 euro (4,09). Avkastningen på investeringar (ROI) var 11,5% (18,1), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 9,0% (16,1).

Omsättning och rörelseresultat per rapporteringssegment
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Förändring 1-12/2019 1-12/2018 Förändring
Omsättning 1 684 1 532 10% 5 170 5 174 -0%
Marine 1 020 831 23% 3 330 2 815 18%
Energy 664 701 -5% 1 840 2 359 -22%
Rörelseresultat 164 206 -20% 362 543 -33%
Marine 99 171 -42% 237 349 -32%
Energy 64 35 86% 125 194 -35%
Rörelseresultat, % av omsättningen 9,7 13,4 7,0 10,5
Marine 9,7 20,6 7,1 12,4
Energy 9,7 4,9 6,8 8,2
Jämförbart rörelseresultat 202 226 -10% 457 577 -21%
Marine 119 190 -37% 305 380 -20%
Energy 83 35 135% 152 197 -23%
Jämförbart rörelseresultat, % av omsättningen 12,0 14,7 8,8 11,2
Marine 11,7 22,9 9,1 13,5
Energy 12,5 5,0 8,3 8,4

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?