Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Formler för nyckeltal
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden
Eget kapital/aktie
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden
Bruttoinvesteringar
Investeringar i aktier och förvärv + investeringar immateriella och materiella tillgångar
Räntebärande nettoskulder
Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder + långfristiga och kortfristiga leasingskulder–räntebärande fordringar – likvida medel
Soliditet
eget kapital x 100
eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
Nettokuldsättningsgrad
räntebärande skulder – likvida medel
eget kapital
Avkastning på investerat kapital (ROI)
resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader x 100
eget kapital och skulder – räntefria skulder – avsättningar, i medeltal under räkenskapsperioden
Avkastning på eget kapital (ROE)
räkenskapsperiodens resultat x 100
eget kapital, i medeltal under räkenskapsperioden
Nettorörelsekapital (WCAP)
(varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar)
– (skulder till leverantörer + erhållna förskått + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder – dividendskulder)
Orderstock
Värdepresentation av beställningar som gjorts av kunder, men som ännu inte levererats. För serviceavtal ingår i orderstocken endast den förväntade nettoomsättningen för de kommande 24 månaderna.
Orderingång
Totalt antal beställningar som erhållits under räkenskapsperioden och vilka levereras antingen under innevarande räkenskapsår eller därefter.
Rörelseresultat
omsättning + övriga intäkter – kostnader – avskrivningar och nedskrivningar +/– resultatandel i intresse- och samföretag
Jämförbart justerat EBITA
rörelseresultat – jämförelsestörande poster – avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden
Jämförbart rörelseresultat
rörelseresultat – jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
Specifika intäkter och kostnader presenteras som jämförelsestörande poster, när dessa har en signifikant inverkan på Wärtsiläs resultaträkning. Jämförelsestörande poster består av intäkter och kostnader, som uppkommer i samband med omstruktureringåtgärder för att justera kapaciteten av Wärtsiläs verksamhet. De kan också innehålla övriga intäkter och kostnader som uppkommit utanför Wärtsiläs normala verksamhet, som till exempel nedskrivningar, kostnader relaterade till förvärv, kostnader bokförda i samband med rättsliga avgöranden med tredje part eller oförutsägbara förpliktelser från tidigare avvecklad verksamhet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?