Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens balansräkning
MEUR31.12.201931.12.2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill1 3801 355
Immateriella tillgångar397392
Materiella tillgångar307324
Nyttjanderättstillgångar185
Innehav i intresse- och samföretag4266
Övriga placeringar1816
Räntebärande placeringar13
Uppskjuten skattefordran155129
Kundfordringar1949
Övriga fordringar1534
Anläggningstillgångar totalt2 5182 369
Omsättningstillgångar
Varor i lager1 3651 165
Kundfordringar1 2371 222
Skattefordringar4231
Avtalstillgångar515557
Övriga fordringar281228
Likvida medel358487
Omsättningstillgångar totalt3 7973 690
Tillgångar som innehas för försäljning82
Tillgångar totalt6 3986 059
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital336336
Överkursfond6161
Omräkningsdifferens-114-155
Fond för verkligt värde-11-31
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder-55-39
Balanserad vinst2 1782 245
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare2 3962 418
Innehav utan bestämmande inflytande1414
Eget kapital totalt2 4102 432
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder997748
Uppskjuten skatteskuld8399
Pensionsförpliktelser155149
Avsättningar4554
Avtalsskulder3841
Övriga skulder11
Långfristiga skulder totalt1 3171 092
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder9974
Avsättningar278251
Skulder till leverantörer624596
Skatteskulder10081
Avtalsskulder880888
Övriga skulder622645
Kortfristiga skulder totalt2 6032 535
Skulder totalt3 9203 627
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning68
Eget kapital och skulder totalt6 3986 059

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?