Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens kassaflödesanalys
MEUR2019201810–12/201910–12/2018
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens resultat218386102153
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar1801303937
Finansiella intäkter och kostnader47391112
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter-15-26-3-22
Resultatandel i intresse- och samföretag9-132-3
Inkomstskatter971165141
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflöde3-71-7
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital540625202211
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+)9-22-187-103
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+)-213-13012991
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-)74117191167
Förändring av rörelsekapital-130-35133155
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter410589335366
Finansiella poster och skatter:
Ränteintäkter4612
Räntekostnader-13-14-4-4
Övriga finansiella intäkter och kostnader-27-7-5-10
Betalda skatter-141-104-33-5
Finansiella poster och skatter-178-119-41-17
Rörelseverksamhetens kassaflöde232470295349
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv-4-1911
Investeringar i intresse- och samföretag-1
Övriga placeringar-2-3-2
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar-116-110-41-49
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag13
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar2511112
Överlåtelseinkomster från aktier i dotterbolag14141
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar1
Investeringarnas kassaflöde-95-240-33-5
Kassaflöde efter investeringar137230262344
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån150279
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar-105-84-13-26
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+)2-42-4
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-)-18-35-236-34
Betalda dividender-284-274-16-13
Finansieringens kassaflöde-256-118-263-77
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-)-119112-1267
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början487379374221
Kursdifferenser-5-5-2
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut*369487369487
* Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?