Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens resultaträkning
MEUR2019201810–12/201910–12/2018
Omsättning5 1705 1741 6841 532
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete13764-127-111
Tillverkning för eget bruk181465
Övriga intäkter67802553
Material och tjänster-3 003-2 852-930-776
Kostnader för ersättningar till anställda-1 260-1 175-320-273
Avskrivningar och nedskrivningar-180-130-39-37
Övriga kostnader-578-648-134-190
Resultatandel i intresse- och samföretag-913-23
Rörelseresultat362543164206
Finansiella intäkter2724612
Finansiella kostnader-74-65-17-24
Resultat före skatter315502153194
Inkomstskatter-97-116-51-41
Räkenskapsperiodens resultat218386102153
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare217386101152
Innehav utan bestämmande inflytande1111
218386102153
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro0,370,650,170,25

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?