Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
2019 2018
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,37 0,65
Eget kapital/aktie, euro 4,05 4,09
Soliditet, % 40,8 44,4
Nettoskuldsättningsgrad* 0,30 0,14
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 11,5 18,1
Avkastning på eget kapital (ROE), % 9,0 16,1
Ökningen av räntebärande skulder som hänför sig till behandlingen av leasingskulder enligt IFRS 16 påverkar nyckeltalen soliditet samt nettoskuldsättningsgraden.
* Inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?