Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 2019 2018
Långfristiga räntebärande skulder 851 748
Långfristiga leasingskulder 146
Kortfristiga räntebärande skulder 58 74
Kortfristiga leasingskulder 42
Räntebärande skulder totalt 1 096 823
Räntebärande fordringar -1 -3
Likvida medel -358 -487
Likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning -11
Räntebärande fordringar totalt -370 -490
Räntebärande nettoskulder totalt 726 333

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?