Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapport över totalresultat
MEUR2019201810–12/201910–12/2018
Räkenskapsperiodens resultat218386102153
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder-20-3-3-4
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen5
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt-16-4-3-4
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare42-2318-22
för innehav utan bestämmande inflytande-1
för intresse- och samföretag-1-1
Kassaflödessäkring31-21
värdering till verkligt värde4-17
överförts till resultaträkningen19-8
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkring-66
värdering till verkligt värde3
överförts till resultaträkningen-42
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt60-4543-37
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter45-4840-41
Räkenskapsperiodens totalresultat263338142112
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare262338141111
Innehav utan bestämmande inflytande111
263338142112

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?