Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägareInnehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEURAktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.201833661-132-10-382 1352 352242 376
Omräkningsdifferenser-24-24-1-25
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt-14-14-14
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter-6-6-6
Förmånsbestämda planer-3-3-3
Övriga förändringar3-3
Totalresultat-24-20-1-3-47-1-48
Räkenskapsperiodens resultat3863861386
Räkenskapsperiodens totalresultat-24-20-1383338338
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender-272-272-3-275
placeringar från innehav utan bestämmande inflytande i avyttrade dotterbolag-7-7
Eget kapital 31.12.201833661-155-31-392 2452 418142 432
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägareInnehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEURAktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.201933661-155-31-392 2452 418142 432
Omräkningsdifferenser414141
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt444
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter161616
Förmånsbestämda planer-16-16-16
Totalresultat4120-164545
Räkenskapsperiodens resultat2172171218
Räkenskapsperiodens totalresultat4120-162172621263
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender-284-284-1-285
Eget kapital 31.12.201933661-114-11-552 1782 396142 410

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?