Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Tillgångar som innehas för försäljning
Tillgångarna som innehas för försäljning innehåller Elac Nautik – affärverksamheten, vars aktier Wärtsilä meddelade i December 2019 att koncernen kommer att avyttra. Utöver detta har Wärtsilä påbörjat förberedelser att avyttra sin verksamhet som gäller underhållningssystem. De tillgångar som hänför sig till denna verksamhet har också klassificerats som att de innehas för försäljning.

Tillgångarna som innehas för försäljning hör till Wärtsilä Marine-affärsområdet och är värderade till det lägre av bokföringsvärde och verkligt värde.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?