Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Handelsspänningarna, den geopolitiska osäkerheten och den eventuella avmattningen i den globala ekonomin påverkar investeringsbesluten inom sjöfart, särskilt inom bulk- och containerfartygssektorerna. Den långsamma ekonomiska tillväxten är också en risk när det gäller efterfrågeutvecklingen på servicemarknaden, men den kapitalintensiva marknaden för nybyggen är känsligare för förändringar i konjunkturutsikterna. Förändringarna i den finansiella miljön har resulterat i utmaningar för att säkerställa finansiering för nybyggen. Det fortsatta överutbudet på marknaden kombinerat med låga fartygsbeställningar har lett till ytterligare prispress. Konsolidering bland de stora varven är en potentiell riskfaktor som kan resultera i lägre priser på utrustning till följd av förändrade relationer med varven. Bristen på tillgänglig varvskapacitet för att installera skrubbrar i efterhand har resulterat i förseningar i projektleveranserna. Även om klimatförändringen kräver allt större ansträngningar för att minska utsläppen inom sjöfart, kan osäkerheten kring utvecklingen av lagstiftningen bromsa upp nybyggen.

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet relaterat till den pågående omställningen på energimarknaden att vara de primära riskerna för hur efterfrågan utvecklas. De geopolitiska spänningarna och konsekvenserna av handelshinder är också stora utmaningar för efterfrågemiljön. Stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

En effektiv hantering av cyberrisker blir allt viktigare, eftersom cybersäkerhet har blivit en kritisk faktor i många säkerhetssystem inom shipping. Detta är också fallet med den ökande betydelsen av energihanteringssystem när användningen av förnybar energi ökar. Wärtsilä betonar ett holistiskt tillvägagångssätt i hanteringen av cyberrisker och fysiska säkerhetsrisker i sin interna verksamhet och sina relationer med kunderna. Inom sina operativa och administrativa aktiviteter har företagets cyberteam fortsatt närma sig compliance med protokollen IEC62443 och ISO 27000. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, upptäckt, säker utveckling av mjukvara, utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?