Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2016

“Services-affärsområdets utveckling var första kvartalets höjdpunkt. Den ökade underhållsaktiviteten i slutet av förra året fortsatte under första kvartalet, vilket gynnade både orderingången och omsättningen.“

Björn Rosengren,
Koncernchef

Se webcasten

Orderaktiviteten inom Services och Power Plants kompenserar för den svagare marinmarknaden


”Som väntat var utvecklingen på marinmarknaden långsam i början av 2015. Eftersom det låga oljepriset har lett till att offshorekunder väntar med investeringar och de övriga fartygsbeställningarna är få, har affärsområdet Ship Power fått färre order. Inom affärsområdet Power Plants har stämningen på marknaden blivit bättre. Den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna och den ökande elkonsumtionen i USA bidrog till kraftverksinvesteringarna, och våra kraftverksnoteringar indikerar en fortsatt god underliggande efterfrågan bland kunderna.

Services-affärsområdets utveckling var första kvartalets höjdpunkt. Den ökade underhållsaktiviteten i slutet av förra året fortsatte under första kvartalet, vilket gynnade både orderingången och omsättningen. Services omsättning ökade med 11%, vilket kompenserade för de lägre leveransvolymerna inom Ship Power och Power Plants. Tack vare detta steg koncernens omsättning ungefär till samma nivå som för motsvarande period året innan, och lönsamheten förbättrades något till 10,1%. Vi håller fast vid vår prognos för 2015 och ser vissa möjligheter till omsättningstillväxt och en förbättrad lönsamhet trots osäkerhetsfaktorerna på marknaden.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2015 oförändrade

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inte inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International.

Centralt under rapportperioden januari-mars 2015

  • Orderingången ökade med 15% till 1.285 miljoner euro (1.115)
  • Omsättningen minskade med 1% till 988 miljoner euro (997)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,30 (1,12)
  • Rörelseresultatet före engångsposter var 100 miljoner euro, dvs. 10,1% av omsättningen (98 miljoner euro, dvs. 9,8%)
  • Resultat per aktie 0,43 euro (0,31)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 37 miljoner euro (111)
  • Orderstocken ökade med 12% och uppgick till 4.931 miljoner euro (4.384) i slutet av perioden

Nyckeltal

MEUR 1-3/2015 1-3/2014 Förändring 2014
Orderingång 1 285 1 115 15% 5 084
Orderstock i slutet av perioden 4 931 4 384 12% 4 530
Omsättning 988 997 -1% 4 779
Rörelseresultat (EBIT)1 100 98 2% 569
% av omsättningen 10,1 9,8 11,9
Resultat före skatter 82 89 494
Resultat/aktie, EUR 0,43 0,31 1,76
Rörelseverksamhetens kassaflöde 37 111 452
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 251 390 94
Bruttoinvesteringar 18 19 94
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,22 0,05
1 EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 47 miljoner euro under 2014, varav 6 miljoner euro redovisades under första kvartalet.
Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.